• Türkçe
OBEZİTE CERRAHİSİ

Obezitenin diğer hastalıklar ile ilişkisi

Diyabet: Morbiditesi ve sağlık harcanması en yaygın ve yüksek olan, obezite ile ilişkilendirilen hastalık tip 2 diyabettir. Tip 2 diyabetlilerin %80’inin obez bireyler olması, obezitenin diyabet hastalığı için en önemli risk etmenleri içinde bulunduğunu göstermektedir. Tip 2 diyabet hastalığında obeziteden bağımsız olarak insülin direnci de mevcut olmaktadır, ancak obezitenin birlikteliği ile birlikte insülin direncinin şiddeti artmaktadır. Obezite; insülin direnci ve tip 2 diyabet ile birlikte ilişkisi kompleks olan mekanizma içerisinde yer almaktadır. Abdominal bölgede artmış yağ dokusunda; lipoliz ve azalmış lipoprotein lipaz aktivitelerinin sonucunda ortaya çıkmakta olan serbest yağ asitlerinin portal ven içinde artması, karaciğer mekanizmasında glukoneogenez ve glukoz üretimini tetikler,bu durum ise glukojenolizi ve karaciğerde insülin kullanımını ise azaltır.

Vücut yağ kütle oranının artması aynı zamanda periferik insülin direci ve hiperinsülinemine benzer birçok patolojinin gelişimi için önemli rol oynar.

Hipertansiyon: Obezite ve hipertansiyon arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Obez bireyler genellikle hipertansiyona daha yatkındır ve çoğu hipertansif hasta ise obez bir bireydir. Obez bireylerde aşırı besin tüketimi, yüksek yağ ve karbonhidrat içerikli besinler ile beslenme durumuyla sempatik sinir sistemini aktive olmakta ve bu da katekolamin salınımını artmaktadır. Artmış katekolamin ise, direkt olarak kan basıncı üzerinde artışa neden olmaktadır.

Endokrin sistem: Obezite her iki cinsiyet için de hormonal değişimlere neden olur. Bu hormonal değişimler ile birlikte obez kız adolesan bireylerin erken dönem puberteye maruz kaldıkları, obez kadınlarda ise hiperandrojenizm ve menstrual siklusunda anormallik sıklığının arttığı; erkeklerde ise cinsiyet hormonu bağlayıcı globulinin (SHBG) ve total testesteron düzeyinde azalmanın söz konusu olduğu bildirilmektedir. Obezite; beraberinde cushing sendromu, insülinoma, hipotroidizm, insülin direnci, büyüme hormonu eksikliği ve polikistik over sendromu gibi endokrin sistemde bozukluklar oluşmasına neden olmaktadır.

Hiperlipidemi: Obezite kadınlarda ve erkeklerde kardiovasküler hastalıklar için önemli risk etmenlerindendir. Obezibireylerde yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) düşüklüğü, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) yüksekliği, damar elastikiyetinde azalma, vazokonstrüksiyon artması, volüm yüklenmesi ve periferik dirençte değişime bağlı kan basıncı ve sol ventrikül üzerinde yüklenme artışına neden olmaktadır.Obezite ile birlikte yağ hücreleri için yüksek lipotik aktivite söz konusudur ve zayıf insülin salınımıyla inhibisyon görülür. İnsülin direnciyle seyreden santral obezite durumu ve hiperinsülinemi karaciğer kaynaklı trigliseritteen zengin çok düşük yoğunluklu lipoproteinlerin (VLDL) aşırı üretimine neden olur.

[widget id="sfsi-widget-2"]
Open chat