• Türkçe
Obezite Cerrahisi Sonrası Görülebilen Vitamin Mineral Eksiklikleri

Obezite Cerrahisi Sonrası Görülebilen Vitamin Mineral Eksiklikleri

Ameliyat Sonrası Görülebilen Vitamin Mineral Eksiklikleri

Obezite cerrahisinden sonra bazı vitamin ve mineral eksiklikleri i̇le karşılaşılabilir. Emilim kısıtlayıcı ameliyatlardan sonra ,A, D, E, K vitaminleri ve Çinko başta olmak üzere emilimi ya da biyo-yararlanımı yağa bağlı olan vitamin ve mineraller tam olarak emilemezler. Bununla birlikte, sindirim sisteminde kolondan geçiş zamanının kısalmış olmasına bağlı olarak demir, kalsiyum, B12 vitamini ve folat eksikliği riski de artar.

Vitamin B12

B12 eksikliği kansızlık türlerinden megaloblastik anemiye yol açar. Güçsüzlük, kararsızlık,unutkanlık ve konfüzyon gibi nöolojik değişiklikler de oluşabilir.  İleumdan emilen ve emilimi için mideden salgılanan intrinsik faktöre ihtiyaç duyan B12 vitamininin, özellikle Tüp Mide ve Gastrik Bypass ameliyatı sonrasında azalan intrinsik faktör nedeniyle yetersizliğiyle karşılaşılmaktadır.

Günlük 500mcg/gün B12 vitamini takviyesi önerilmektedir. Bazı hastalarda oral tedavi yeterli olurken, bazı hastalarda aylık iğne tedavisi gerekebilir.

Tiamin

Tiamin primer olarak jejenumdan emildiği için jejenumun by-pass edildiği prosedürler sonrası eksikliği görülmekle birlikte, tüm BC operasyonları takiben inatçı bulantı kusmaları ve yetersiz beslenmesi bulunan hastalarda gelişebilir. Normal koşullarda multivitaminler ile 1,4 mg tiamin alımı çoğu zaman yeterli olmakla birlikte pek çok cerrahi grup yol açtığı irreversibl nörolojik defisit nedeniyle özellikle postoperatif ilk 3-6 aylık dönemde 50-100 mg/gün dozunda tiamin alımını önermektedir. Tiamin eksikliğine bağlı hafif nörolojik semptomları olan hastalarda 7-14 gün intravenöz 100 mg/gün olarak başlanmalı ve takiben 10 mg/gün dozunda oral olarak devam edilmelidir. Daha ciddi nörolojik bulguları olan şüpheli ya da kanıtlanmış tiamin eksikliği durumlarında tiaminin ilk 3-5 gün 500 mg, takip eden 3-5 gün 250 mg şeklinde verilmesi, semptomlar düzeldikten sonra 100 mg/gün dozunda oral olarak devam edilmesi önerilmektedir.

Folik Asit

Folat tüm ince barsak yüzeyi boyunca emilebildiğinden eksikliğine daha az rastlanır. Ancak suda çözünür ve depolanmayan bir vitamin olduğundan taze sebze ve meyve tüketimi yetersiz olan BC hastalarında eksikliği görülebilir. Multivitamin tabletler ile günlük 400 μg/gün folat alımının RYGB geçiren pek çok hastada yeterli olduğu düşünülmektedir.

Demir

Bariyatrik cerrahi sonrası midenin asit ortamının by-pass edilmesi ve emilim yüzeyinin azalmasına bağlı olarak demir eksikliği anemisi sık görülmektedir. Demir eksikliği ve buna bağlı gelişen anemiler menstruasyon gören RYGB’lı hastaların yaklaşık %50’sinde görülmektedir. Pek çok erkek ve kadın hastada multivitamin içindeki demir miktarı anemi gelişimini önleyebilse de, özellikle menapoz öncesi kadınlarda profilaktik olarak günlük en az 45-60 mg demir alımı önerilmektedir. Yapılan randomize kontrollü bir çalışmada RYGB sonrası günde 2 kez 65 mg elemental demir alımının demir eksikliği gelişimini önlediği gösterilmiştir. Demir emilimini arttırması nedeni ile vitamin C ile birlikte alınması önerilmektedir. Yine demirin kalsiyum veya kalsiyum içeren mandıra ürünleri ile birlikte alınması durumunda emiliminin %50-60 oranında azaldığı bilinmektedir. Emilimdeki azalma kalsiyum karbonat, kalsiyum sitrat veya kalsiyum fosfat alımına göre değişmez. Demir emiliminin ileri derecede bozulduğu ve/veya intolerans durumlarında tarama sonuçlarına göre intravenöz intermittan demir dekstran, ferik glukonat ve ferik sükroz verilmesi düşünülebilir.

Kalsiyum ve D vitamini

Bariyatrik cerrahi sonrası günlük D vitamini alımı önerilmektedir. Vitamin D tek başına veya kalsiyum ile birlikte verilebilir. Günlük 3000 ünite vitamin D replasmanı önerilmekle birlikte, 25 (OH) D vitamin düzeylerinin 30 ng/ml’nin altında olduğu durumlarda günlük verilen doz arttırılmalıdır. Diyetteki kalsiyum en iyi duedonum ve proksimal jejenumdan emilir. Ek olarak emilimi için asidik ortama ihtiyaç duyar. Bu nedenle RYGB, SG ve BPD/DS ameliyatları sonrası hastalar azalmış kalsiyum emilimi açısından risk taşırlar. Bu nedenle hastaların kalsiyum alımı arttırılmalıdır. Kalsiyumun tercihen kalsiyum sitrat tabletler şeklinde alınması önerilmektedir. Çünkü BC sonrası azalmış asidik ortamda kalsiyum karbonata kıyasla daha iyi emilir. Diyetteki kalsiyum dahil önerilen günlük elemental kalsiyum miktarı 1200-1500 mg’dır. İntestinal emilimin arttırılması için total dozun ikiye bölünerek yemeklerle birlikte kullanılması önerilmektedir. Ancak kalsiyum karbonat daha yaygın bulunur ve daha ucuzdur. Kalsiyum karbonat kullanılacak ise günlük dozun 2000 mg civarında olması tavsiye edilmektedir.

Çinko,Bakır,Selenyum

Bariyatrik cerrahi sonrası dirençli anemisi bulunan olgularda mutlaka bakır, selenyum ve çinko eksiklikleri akla gelmelidir. Bariyatrik cerrahi sonrası verilen multivitamin+mineral tabletlerin 2 mg/gün dozunda bakır içermesi önerilmektedir. Çinkonun rutin suplementasyonu ise BPD/DS sonrası çinko eksikliği sık gözlendiğinden özellikle bu hastalara önerilmektedir. Çinko replasmanı bakır eksikliğine yol açacağından, çinko alan hastalara her 8-15 mg’lık çinko replasmanı için 1 mg bakır verilmelidir. Selenyumun rutin suplementasyonunun önerilmesini gerektirecek yeterli kanıt yoktur. Ancak spesifik semptom varlığında ölçüm ve suplementasyonu önerilmektedir.

Biotin

Biotin takviyesinin saç dökülmesini önlediği gibi saçın sağlıklı olarak uzamasına da yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Günlük 1-2 mg biotin takviyesi, saç dökülmesi için klinik çalışmalarla desteklenmektedir. Biotinin güvenilir alım düzeyi 2,5 mg/gün’dür.

 

Detaylı bilgi için İstanbul’da bulunan Obezite Kliniğimizi ziyaret edebilirsiniz.
GSM: 0505 120 82 62
Mail: info@alidurmus.com.tr

[widget id="sfsi-widget-2"]
Open chat